Artikelen

Geen geloofsbelijdenis behalve de Bijbel?!

Verre van droge leerstellige verklaringen, dragen geloofsbelijdenissen en belijdenisgeschriften diepe theologische betekenis, waardoor gelovigen worden geworteld in de fundamentele waarheden en een kader krijgen voor het begrijpen en leven van hun geloof.

Mysticisme: een sluipend gevaar in de kerk

In een oprechte poging om “God te horen en verstaan”, worden gelovigen vaak aangemoedigd om waarheid te zoeken via subjectieve wegen. Dit alles wordt vervolgens onterecht toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest.

De noodzaak voor een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld

Een wereldbeeld dat God centraal stelt en gebaseerd is op de Bijbel, is stevig geworteld in het geloof in het onfeilbare Woord van God. Het erkent dat God de Schepper is van alles in de hemel en op aarde, en beschouwt Hem als de ultieme bron van waarheid en moraal.

De ware zonde van de Schriftgeleerden en Farizeeën

Hypocrisie, verdraaiing van de Schrift voor hun eigen tradities, gewin, zelfverheerlijking en afwijzing of verhulling van het Evangelie van Jezus Christus zijn de kenmerken van een Schriftgeleerde en Farizeeër.

Het Evangelie zo simpel als A B C?

We doen er als belijdende discipelen en getuigen van Jezus Christus goed aan om het ware Evangelie te verkondigen, omdat dit niet een kwestie is van A B C, maar een kwestie van leven en dood.

Artikelen en overdenkingen in je mailbox?