De noodzaak voor een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld

De noodzaak voor een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Iedereen heeft een wereldbeeld. Sommige wereldbeelden zijn onsamenhangend en bestaan uit een mengelmoes van opties van naturalisme, (post)modernisme, pantheïsme, pluralisme en vele andere “-ismen”. Ons wereldbeeld beïnvloedt elk aspect van ons leven. Helaas hebben christenen nagelaten om serieus rekening te houden met de gevolgen van een seculier wereldbeeld en ontwikkelen ze vaak geen God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld.

Wat is een wereldbeeld?

Het begrip “wereldbeeld” komt van het Duitse woord “Weltanschauung.” “Welt” betekent “wereld,” en “Anschauung” betekent “standpunt,” “weergave/beeld” of “waarneming.”

Een wereldbeeld is hoe iemand naar de wereld kijkt. Dit is geen fysieke manier van kijken, maar eerder een filosofische. Het is een combinatie van alles wat je gelooft dat waar is. Je kunt het zien als de lens waardoor we begrijpen wat we als echt beschouwen. Daarom beïnvloedt het hoe je reageert op elk aspect van het leven en stuurt het elke emotie, beslissing en actie aan.

Wat is een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld?

Een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld is stevig geworteld in het geloof in het onfeilbare Woord van God. Het erkent o.a. dat God de Schepper is van alles in de hemel en op aarde en beschouwt Hem als de ultieme bron van waarheid en moraal. Het gaat verder dan slechts een theoretisch concept en heeft een diepgaande invloed op hoe christenen verschillende aspecten van hun leven benaderen. Van hoe ze hun tijd en geld beheren tot hoe ze hun kinderen opvoeden, omgaan met huwelijk, reageren op kwesties zoals homoseksualiteit en abortus, hun betrokkenheid bij de kerk, politiek en hun gedrag op het werk – een Bijbels wereldbeeld leidt hun keuzes en acties. Het is een wereldbeeld waarin christenen hun eigen gedachten en ideeën ondergeschikt maken, bescheiden buigen voor Gods wijsheid en leiding zoals die in de Schrift wordt geopenbaard. Het is een wereldbeeld wat continu  oproept tot vernieuwing van de gezindheid, waarbij God het denken en handelen van Zijn kinderen transformeert volgens Zijn goddelijke wil en de waarheden in Zijn Woord.

Belangrijk om te realiseren is dat hoewel sommige ideeën er op het eerste gezicht christelijk of geestelijk uitzien, het van essentieel belang is om een onderscheid te maken tussen een “christelijk” wereldbeeld en een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld. Het eerste kan religieuze gevoelens oproepen, maar bij nadere inspectie in strijd zijn met de Schrift en geworteld zijn in menselijke tradities in plaats van goddelijke openbaring. Hoewel traditie waardevol kan zijn en inzichten kan bieden, mag het nooit het gezag van Gods Woord overschaduwen bij het vormgeven van onze overtuigingen, waarden en acties. 

Twee wereldbeelden

Als christenen die geloven dat God de Schepper van alle dingen is en dat we in Hem leven, bewegen en ons bestaan hebben, moeten we begrijpen dat er slechts twee wereldbeelden zijn. Er is geen middenweg of neutraal terrein. Er is een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld, en alles wat daarmee in strijd is. Als christenen zou deze realisatie ons moeten uitdagen om de ideeën en filosofieën die ons omringen, grondig en kritisch te onderzoeken.

Ideeën en ideologieën die niet overeenkomen met een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld liggen namelijk niet gewoon ergens in een boek te wachten tot mensen ze onderzoeken. Mensen worden voortdurend gebombardeerd via de televisie, films, muziek, kranten, tijdschriften, boeken en dwaalleraren. Omdat we gevallen wezens zijn die in een gevallen wereld leven, spreken deze ideeën verleidelijk tot ons vlees en nemen we ze bewust of onbewust op in ons persoonlijke wereldbeeld.

Veel christenen zijn beïnvloed door een wereldbeeld die ingaat tegen Gods wil, vooral vanwege de omgevingen waarin ze zijn opgegroeid. Zo worden kinderen die worden “opgevoed” in het openbare schoolsysteem blootgesteld aan seculiere perspectieven en ideologieën die in strijd zijn met de duidelijke leer van de Schrift. Op dezelfde manier brengen mensen die op latere leeftijd tot geloof komen vaak ideeën en ideologieën met zich mee die zijn gevormd door verschillende culturele en seculiere invloeden. Het erkennen van deze realiteit benadrukt het belang van christenen om bewust een God-gecentreerd en Bijbels wereldbeeld te vormen.

Het grote probleem aanpakken

Toen de Heere Jezus bad tot de Vader voor de heiliging van Zijn discipelen, zei Hij: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). Dit betekent dat apart gezet worden van zonde en heilig zijn, afhankelijk is van het doordringen van ons leven met het Woord van God.

Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is onze opvatting over het gezag, de onfeilbaarheid en toereikendheid van de Schrift. Wanneer het gezag van de Bijbel wordt ondermijnd, leidt dit tot belijdende christenen die ideeën vormen die niet geworteld zijn in de Schrift, maar toch geloven dat hun denken Bijbels is. Een gebrek aan ontzag voor de Schrift leidt tot een verwerping van het gezag van de Bijbel, gedeeltelijk of volledig. In onze tijd heeft dit vooral geleidt tot:

  • Alleen acht slaan op de woorden van de Heere Jezus en die benadrukken ten koste van het volledige raadsbesluit van God. Hierdoor verwerpen veel belijdende discipelen de morele leerstellingen van het Oude Testament of de theologische argumenten van Paulus die tegen de huidige maatschappij ingaan.
  • De Schrift benaderen en interpreteren als verouderd of irrelevant en niet van toepassing op bepaalde aspecten van het leven in de 21ste eeuw. Men doet er dan alles aan om de Bijbel te verenigen met de huidige en populaire maatschappelijke opvattingen.
  • Bovennatuurlijke delen van de Schrift, zoals wonderen, de maagdelijke geboorte, de goddelijkheid, verzoening of opstanding, worden betwijfeld of afgewezen.
  • Persoonlijke ervaringen of openbaringen boven de leerstellingen van de Bijbel stellen en eigen “spirituele ervaringen” als een hogere autoriteit beschouwen dan de Schrift.

De gezondheid van kerken en discipelen wordt ernstig geschaad hierdoor. Dit komt voornamelijk doordat veel leiders in de kerk niet erkennen dat de Schrift de essentiële voeding is voor de heiligen. Ze vervangen Bijbels en verklarend prediken door werelds vermaak en pragmatische marketingideeën. Als discipelen van Jezus Christus moeten we echter worden toegerust met gezonde leer om de wereld en het leven te begrijpen door de lens van Gods Woord.

Falen we hierin, dan laten we de ideeën en ideologieën die tegen Gods Woord ingaan, voor ons bepalen wat (onderlinge)liefde, gerechtigheid, moraliteit en waarheid betekenen. In plaats van te steunen op de belangrijke Bijbelse doctrines en begrippen zoals verzoening, genade, heiligheid, verlossing en oordeel, geven we toe aan de wereldse normen die haaks staan op de leer van de Schrift.

Een nodige aansporing

In 2 Korinthe 10:5-6 schrijft de apostel Paulus:

(5) Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, (6) en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

In dit gedeelte is de uitdrukking “nemen elke gedachte gevangen” afkomstig uit militaire taal, wat betekent dat iemand gevangen wordt genomen of als gevangene wordt meegenomen. “Valse redeneringen afbreken” verwijst naar het krachtig bestrijden en weerleggen van vleselijk redeneren. Dit is sterke taal van de apostel Paulus.

Als wedergeboren discipelen hebben we een nieuw hart ontvangen. Echter zijn ons natuurlijke vlees en onze menselijke gedachten, die vijandig staan tegenover God, nog steeds aanwezig. Daarom is het belangrijk om met goddelijke ijver en consistentie te streven naar de continue vernieuwing van onze gedachten.

Als we belijden dat Jezus Heere is, zouden we bereidwillig en vreugdevol onszelf aan Hem moeten onderwerpen, ongeacht hoe we zijn opgevoed, onze ervaringen of hoe de wereld, het vlees en de duivel ons verleiden te denken. De bewuste keuze om te leven in directe gehoorzaamheid aan het Woord van de levende God is wat het betekent om onze gedachten gevangen te nemen en in gehoorzaamheid aan Christus te brengen.

Het gevangennemen van elke gedachte en alles overwegen volgens het Woord van God vereist het discipline. Hoewel dit moeilijk is, is het een Bijbelse opdracht. Door onze gedachten gevangen te nemen, gehoorzamen we Christus en zijn we in staat het kwaad van deze wereld te onderscheiden en te denken, spreken en handelen overeenkomstig de volmaakte en welbehaaglijke wil van God.

Prijs God voor de Heilige Geest Die wij hebben ontvangen waardoor dit mogelijk is!

(12) En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (13) Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. (14) Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. (15) De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. (16) Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.

Artikelen en overdenkingen in je mailbox?