Over ons

Christus’ Kerk Lelystad is een jonge gereformeerde baptistengemeente*. Wij beijveren ons om de eer en glorie van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus te bevorderen, door een gemeente te zijn wiens doel het is om van de God van de Schrift, de passie en vreugde van ons leven te maken.

Als gemeente bevestigen we de Vijf Solas van de Reformatie.

  • Sola Scriptura – De Bijbel is de enige geschreven goddelijke openbaring van de levende en waarachtige God. De Heilige Schrift is geïnspireerd, onfeilbaar, toereikend en gezaghebbend (Mattheüs 4:4, 2 Timotheüs 3:16-17, 2 Petrus 1:21).
  • Sola Gratia – Onze zaligmaking rust uitsluitend op het werk van Gods genade voor ons (Romeinen 2:4, Efeze 2:8-10).
  • Sola Fide – Rechtvaardiging is alleen door geloof. Het is enkel door het geloof in Wie Christus is en wat Hij heeft volbracht dat we door God aanvaard worden en onze zonden vergeven worden. (Romeinen 5:1, Galaten 2:16).
  • Solus Christus – Jezus Christus is de Enige Middelaar tussen God en mensen, door Wiens werk wij worden verlost. (Johannes 3:16; Joh 14:6, Handelingen 4:12; Hand 10:43, Romeinen 6:23, 1 Timotheüs 2:5-6).
  • Soli Deo Gloria – Aan God alleen komt alle eer en glorie toe (Jesaja 42:8; Kolossenzen 3:17).

De kern van de gemeente

De Schrift leert dat Jezus Christus Hoofd is van de gemeente en dat Hij Zijn gemeente bouwt. Om deze reden is de bediening van Christus’ Kerk Lelystad er niet op gericht om laagdrempelig te zijn en de wensen van mensen tegemoet te komen, maar om Christocentrisch te zijn in wie we zijn en wat we doen als gemeente. Dit kan alleen worden bereikt door nauwkeurig aandacht te besteden aan de centrale plaats van de Heere Jezus Christus op de volgende gebieden:

  • de aanbidding van God
  • heel het raadsbesluit van God verkondigen
  • de gelovigen toerusten
  • gelijkvormigheid aan Christus aanmoedigen

De aanbidding van God

De Heilige Schrift leert dat God alle dingen schiep en dat alle dingen bestaan door Hem en voor Hem. Omdat God alle dingen heeft gemaakt, is de Heere het waard te ontvangen de heerlijkheid, rijkdom, dankzegging, de eer en de kracht (Openbaring 4:11). Wie God wilt aanbidden moet Hem in geest en waarheid aanbidden (Johannes 4:24). Dit vereist dat de bediening volledig op God gericht is en niet op de mens, ofwel theocentrisch en niet egocentrisch. God en Zijn karakter vormen de kern van alles wat er in Christus’ Kerk Lelystad wordt gedaan. De aankondigingen, de Schriftlezing, de prediking, de gebeden, discipelschap, de vorm, inhoud en het doel van de samenkomst, de vermaning en aansporing en de muziek zijn allemaal gecentreerd rondom het verenigd doel om God te aanbidden zoals Hij dat wilt.

Heel het raadsbesluit van God verkondigen

De Heere Jezus, onze Zaligmaker, droeg Zijn discipelen op om Zijn geboden in acht te nemen. De apostel Petrus spoorde in zijn brief aan om te groeien in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus drukte op het hart van de jonge Timoteüs, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk, om het Woord te prediken. We hebben geen zwaardere redenen nodig om te realiseren dat het verklarend prediken van Gods Woord tijdens de samenkomsten niet een bijzaak is, maar fundamenteel. Verklarend prediken en onderwijzen houdt in dat Gods Woord duidelijk wordt uitgelegd zodat de toehoorders weten wat God wilde communiceren door de auteurs heen en vervolgens de betekenis van de tekst toepassen op het hart en de levens van de toehoorders. Daarom is het lezen, prediken en onderwijzen van Gods Woord de primaire vorm van aanbidding tijdens de samenkomsten om de volmaakte en welbehaaglijke wil van de HEERE God te leren onderscheiden. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.

De gelovigen toerusten

Gelovigen worden opgeroepen om opgebouwd te worden in hun allerheiligst geloof. Paulus schreef aan de Thessalonicenzen: Bemoedig elkaar, en bouw de één de ander op. Er is geen betere manier om een ​​discipel van Jezus Christus op te bouwen, dan hem te herinneren aan de zaligmakende genade van God, Die goddeloze zondaars redt van Zijn eeuwige toorn door het offer van Zijn Zoon aan het kruis. Daarom beijveren we ons binnen Christus’ Kerk Lelystad om elkaar als gelovigen op te bouwen en toe te rusten tot dienstbetoon met heel het raadsbesluit van God.

Gelijkvormigheid aan Christus aanmoedigen

De kerk van Jezus Christus hoort heilig te zijn. De Heere Jezus heeft Zichzelf gegeven voor de kerk, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. De kerk hoort niet gelijkvormig te worden aan de wereld en de wereld niet lief te hebben. Een discipel is apart gezet door God, tot God. De apostel Petrus schreef: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig”. De wil van God voor de kerk is hun heiliging. Gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus moet het streven zijn van iedere individuele gelovige en het streven van de kerk. In de gemeenschap horen gelovigen elkaar verantwoordelijk te houden in het leiden van een heilig leven in overeenstemming met de wil van God en daarom de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven te verloochenen. Voor belijdende gelovigen die zich niet bekeren van hun zonde, is het meest liefdevolle wat een kerk kan doen, kerkelijke tucht toepassen in de hoop dat ze zich zullen bekeren van hun zonde. Discipelen van de Heere Jezus zijn vrijgemaakt, maar niet vrij om de genade van onze God te veranderen in losbandigheid. Ze dienen in liefde te wandelen zoals Hij heeft gewandeld.

*Christus’ Kerk Lelystad is geen onderdeel van een overkoepelende groep, kerkgenootschap of beweging.

Heb je een vraag?