Het Evangelie zo simpel als A B C?

Het Evangelie zo simpel als A B C?

(1) Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, (2) waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. (3) Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, (4) en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, (5) en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf.

Steeds vaker wordt er naar het Evangelie van onze Heere Jezus Christus verwezen als: zo simpel als A B C. Het volgende komt vaak voorbij:

A) Geef toe dat je een zondaar bent
B) Geloof dat Jezus Heere is
C) Roep Zijn Naam aan.

Kijk je op social media dan zie je dat deze terminologie standaard is geworden bij veel christenen en binnen veel kerken. Duik je echter de Schrift in dan kom je tot de conclusie dat dit niet het Evangelie van onze Heere Jezus Christus is.

Vooropgesteld, er is niet mis met het streven naar eenvoud, maar eenvoud mag nooit ten koste gaan van waarheid. Dit zijn namelijk zaken die het verschil maken tussen leven en dood. 

Wat is het verschil vraag je je misschien af? 

A) Het Evangelie is niet dat je moet toegeven dat je een zondaar bent. Het Evangelie maakt duidelijk en benadrukt dat je een zondaar bent en dat je verlossing nodig hebt.
B) Het Evangelie is niet geloof dat Jezus Christus Heere is. Het Evangelie bewijst en benadrukt dat Jezus Christus de Heere is en heeft de aansporing om te geloven.
C) Het Evangelie is niet roep Zijn Naam aan. Het Evangelie, Bijbels verkondigt, dwingt je om Zijn Naam aan te roepen of om Hem te verwerpen.

Dit zijn niet simpelweg nuances, maar fundamentele verschillen die de kern en de bedoeling van het Evangelie raken.

Oorzaak

Ervan uitgaande dat veel belijdende discipelen en kerken met een oprecht hart het Goede Nieuws willen delen, laat deze kijk op en benadering van het Evangelie zien dat velen onwetend zijn wat betreft hetgeen zij belijden te geloven. Veel hiervan ligt in de anti-intellectuele benadering van de Schrift en het geloof in Jezus Christus. De nadruk ligt meer op  het gevoel en ervaring van de mens in plaats van de waarheid zoals overgeleverd door God. Trek je dit lang genoeg door, dan krijg je vroeg of laat dat de blinden de blinden leiden.

Om te voorkomen dat we in een discussie belanden over het verschil in hoe de apostel Petrus het Evangelie verkondigden aan Joden, kijken we naar het verslag van hoe de apostel Paulus aan heidenen -niet Joden- het Evangelie verkondigde.

(22) En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. (23) Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. (24) De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. (25) Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. (26) En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, (27) opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. (28) Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. (29) Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. (30) God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, (31) en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Paulus schreef aan de Korinthiërs:

(20) En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. (21) Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. (22) Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.

Deze tekst wordt vaak aangehaald om te onderbouwen waarom men de dingen doet op de manier dat ze die doen. Wat je echter in Handelingen 17 niet ziet is dat Paulus het Evangelie afzwakt, omdat hij met heidenen in gesprek is. Wat het publiek ook is, hoe het er ook voor staat in de maatschappij, de Schrift laat zien dat het Evangelie, het Evangelie is.

Wat, of beter gezegd, Wie staat er centraal in het verkondigen van het Evangelie? Als we Handelingen 17 lezen dan zie je dat voor Paulus, en voor alle andere heiligen in de Schrift, het Evangelie niet draait om mensen, maar om God. Het begint bij God. Overigens zie je dat het Evangelie niet zo simpel als A B C wordt gepresenteerd.

Paulus begint in dit specifieke geval met het tackelen van de ernst en zinloosheid van afgoderij, want door te zeggen dat de God Die Paulus dient de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, impliceert Paulus al dat niets en niemand anders aanbeden dient te worden.

Let ook op hoe Paulus de Heere verheft. Hij is een Heere van de hemel en aarde. Hij wordt niet door mensenhanden gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het  leven en de adem en alle dingen geeft. Dit tackelt het hele sentiment dat God verdrietig in de hemel wacht op de keuze en goedkeuring van mensen. 

De apostel Paulus windt er geen doekjes omheen. Hij doet wat velen vandaag niet durven doen: hij maakt kenbaar dat niet alleen hij, maar dat God mensen oproept om zich te bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Let op hoe de oproep tot bekering essentieel is. Lees hoe de dood en wederopstanding van de Heere Jezus Christus essentieel is. Let op hoe de HEERE God centraal staat en niet de mens. Dit ligt in het hart van het Evangelie. Jezus Christus is gestorven voor mensen als het Lam van God om de zonden van de wereld weg te nemen (Johannes 1:29). De mens is gevallen. Dood door de overtredingen en de zonden en mist de heerlijkheid van God. De mens is niet in staat om zichzelf met God te verzoenen, maar heeft een middelaar nodig. En God heeft Jezus Christus, Zijn Zoon, aangewezen als de Enige Middelaar tussen God en mensen (1 Timotheüs 2:5). En allen die het ware Evangelie horen en geloven in Jezus Christus zullen gered worden. Dat zijn de mensen die zien en toegeven dat zij zondaars zijn, die verlossing nodig hebben. Dat zijn de mensen die geloven dat Jezus Heere is. Dat zijn de mensen die Zijn Naam aanroepen, want zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Ieder mens zal voor God komen te staan en rekenschap afleggen voor zijn of haar daden. Vooropgesteld, wij redden mensen niet, want het heil is van de HEERE (Psalm 3:9), maar we doen er als belijdende discipelen en getuigen van Jezus Christus goed aan om het ware Evangelie te verkondigen, omdat dit niet een kwestie is van A B C, maar een kwestie is van leven en dood.

(8) Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. (9) Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. (10) Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. (11) Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.

Stel mensen niet de vraag waar ze denken dat ze heen gaan wanneer ze sterven en vertel ze niet dat God ze wil helpen. Maak kenbaar en leg uit wat het betekent dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, want geloof komt door het horen van het Woord.

Artikelen en overdenkingen in je mailbox?