Het Goede Nieuws

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

De kern van het ware geloof is dat de God van de Bijbel de enige echte en alomtegenwoordige Heerser van alles is. Hij is de Schepper en soevereine Koning over alles wat bestaat.

God heeft de heerschappij over alles omdat Hij alles heeft geschapen. God is de Bron en Maker van alles wat er is, inclusief de prachtige wereld waarin wij leven.

Hij heeft ook de mens geschapen en de mens een unieke plek gegeven in Zijn goede wereld. Hij heeft mensen de opdracht gegeven om zorg te dragen voor de wereld, haar te beheren en verantwoordelijkheid voor haar te dragen, terwijl we Hem als onze Heerser eren en gehoorzamen, en Hem danken voor Zijn genereuze zorg.

De mens is God echter ongehoorzaam geworden en leeft sindsdien in rebellie tegen haar Maker.

(10) zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, (11) er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. (12) Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

Alles wat er mis is in de mens en in de wereld heeft zijn oorsprong in de noodlottige keuze die de eerste mensen (Adam en Eva) hebben gemaakt. Hoewel geschapen om in gemeenschap met God te leven, heeft de mens God verworpen door te besluiten Hem niet te gehoorzamen, haar eigen weg te kiezen, in opstand en rebellie tegen Hem. Alle mensen stammen af van Adam en Eva en worden geboren in de gevallen staat van hun eerste ouders als opstandig jegens God.

Ieder mens rebelleert tegen God. Wat van God gekend kan worden is mensen namelijk bekend. God heeft dit Zelf aan alle mensen geopenbaard. Gods eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid zijn te zien in Zijn schepping.

Geen enkel mens kan zich verontschuldigen voor hun onwetendheid en gebrek aan eerbied voor God, want de Bijbel leert dat mensen de waarheid van en over God onderdrukken in ongerechtigheid. Het is dus niet dat God niet gekend kan worden, maar mensen willen God niet leren kennen en eren. Inplaats van hun rebellie tegen God te erkennen en zich daarvan te bekeren, blijven mensen hun eigen verlangens en leven volgen op basis van de normen en waarden die zij zelf het beste achten (of deze normen en waarden nu religieus, seculier of een mix van beide zijn).

De Bijbel beschrijft dit als zonde, en zonde is het overtreden van Gods wet. Mensen leven alsof God niet heeft geopenbaard wat goed en kwaad is, en ze kiezen ervoor om te noemen wat God goed noemt, kwaad, en wat God kwaad noemt, goed.

Voorbeelden

  • God heeft het huwelijk ingesteld tussen één man en één vrouw, maar mensen verdraaien het met het homohuwelijk en polygamie.
  • God heeft bepaald dat seks hoort plaats te vinden binnen de kaders van het huwelijk, maar mensen verdraaien dit met seks voor het huwelijk en andere vormen van seksuele immoraliteit.
  • God is de Schepper en Gever van het leven, maar mensen ontnemen anderen het leven door abortus en andere vormen van moord.
  • God wil dat we Hem en onze naasten liefhebben, maar mensen verwerpen Hem en benadelen hun naasten op allerlei egoïstische wijze.

Veel mensen – wellicht u als lezer ook – beseffen hun eigen imperfectie en misschien zelfs hun zonden wanneer ze met de consequenties of implicaties daarvan worden geconfronteerd. De meesten realiseren zich echter niet hoe zondig ze zijn, omdat ze hun zonden niet beoordelen in het licht van een heilige, volmaakte, en goede God.

Mensen beoordelen zichzelf aan de hand van hun eigen standaard of die van andere zondige mensen en komen dan tot de valse conclusie dat zij niet zo erg zijn als de ander of als ze zelf denken. Maar het is niet de mens die de standaard is. De volmaakte standaard is de volmaakt rechtvaardige God Zelf.

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,

Een rechtvaardige heerser houdt opstandelingen en overtreders van de wet verantwoordelijk voor hun opstand. Hoeveel te meer zal God, Die een volmaakt rechtvaardige Heerser is, dat doen? Met andere woorden, God zal de opstand van Zijn schepping tegen Hem niet eeuwig laten voortduren. Hij zal oordelen over iedere overtreder van Zijn heilige wet.

Als eerste ervaart de mens Gods oordeel over hun zonde in de realiteit van de dood. Alle mensen sterven. Niemand is daarvan uitgezonderd. De corruptie, het verval en de dood in de wereld maken deel uit van Gods straf voor de zonden van de mens.

Maar er staat ieder mens nog een groter oordeel te wachten. De Bijbel leert dat ieder mens op een dag voor de troon van God zal komen te staan en verantwoording zal afleggen voor hun leven. De overtreders van Gods wet zullen eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht. God zal hen in de poel van vuur werpen en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. De Bijbel noemt dit het loon van de zonde en de tweede dood.

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God! Het is een vooruitzicht waarmee ieder mens wordt geconfronteerd, omdat allen schuldig zijn aan opstand tegen God.

(6) Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, (7) Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Wat is dan de hoop voor mensen? Waarom is het Evangelie goed nieuws als alle mensen schuldig zijn en God de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt? Hoe rijmen we dit met het feit dat God ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft?

Het antwoord is Jezus Christus, de Zoon van God. De Bijbel leert: het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. De hoop op het ervaren van Gods barmhartigheid, genade, geduld, goedertierenheid en trouw is in Jezus Christus.

God stuurde Zijn Eigen Zoon als Redder voor de mens. Jezus Christus werd geboren uit een maagd en leefde als mens volmaakt onder de heilige wet van God. Hij was zonder zonde en deed niets anders dan de wil van Zijn Vader. Hij verdiende geen dood en oordeel en toch stierf Hij.

Ondanks dat Jezus de macht had om zieken te genezen en zelfs doden op te wekken, liet Jezus toe dat Hij werd geëxecuteerd aan een kruis. Waarom?

Het buitengewone goede nieuws is dat Jezus niet Zijn Eigen dood stierf, maar stierf in de plaats van zondaars. Hij nam het oordeel en de straf op Zich die mensen verdienden voor hun zonden door voor hen te sterven aan het kruis. De Bijbel leert: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Nogmaals, het loon van de zonde is de dood. Aan het kruis stierf Jezus, hoewel Zelf zonder zonde, de dood van zondaars.

(5) Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (6) Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Toen Jezus Zijn leven gaf aan het kruis zei Hij: het is volbracht. De prijs voor de zonde is betaald. De straf is voldaan.

Het offer in de vorm van de dood van Jezus Christus is aanvaard door God als volledige betaling voor de zonde. Maar Jezus Christus bleef niet dood in het graf. Op de derde dag wekte God Hem op uit de dood. Jezus Christus overwon met Zijn dood en wederopstanding de zonde en de dood. Daarmee is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is en de aangewezen Rechter en Heerser is van de wereld. Wanneer Jezus terugkeert en de dag van het oordeel aanbreekt, zal Jezus Degene zijn Die mensen ter verantwoording roept voor hun zonden en rebellie en zal Hij oordelen over de ongelovige wereld.

De Bijbel leert: God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Jezus is echter niet alleen aangewezen als Rechter, Hij is ook aangewezen als Verlosser. Als Middelaar. Wie in Jezus Christus gelooft zal barmhartigheid en genade van God ontvangen. Door het geloof in Jezus Christus, wordt een persoon vrijgesproken van hun zonden en schuld.

Het is niet zo dat er geen straf vereist is voor de zonden van die persoon. God kijkt niet even weg. Het glorieuze nieuws is juist dat Jezus Christus de straf voor die persoon al aan het kruis heeft gedragen. Zo rechtvaardigt God, en spreekt Hij de zondaar die in Jezus Christus gelooft, uit genade vrij van alle schuld.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Wat staat een mens te doen? Want een mens kan zichzelf niet verzoenen met God. Er is geen werk wat een zondaar kan doen om zijn schuld weg te nemen. 

God roept zondaars op om zich te bekeren en te geloven in het Goede Nieuws van Jezus Christus. Wanneer men geconfronteerd wordt met hun rebellie tegen God en Zijn plan van verzoening door Zijn Zoon, dan dient men zich te bekeren van hun zonde en oude leven en in geloof in de Zoon van God te leven tot eer van God.

Alleen door het geloof in de Zoon van God en Zijn werk van verzoening kan een persoon zekerheid hebben van vergeving van zonden. De Bijbel leert dat er geen verdoemenis is voor hen die in Jezus Christus zijn. Dat wil zeggen, voor hen die gerechtvaardigd zijn door God, uit genade, door het geloof.

Door het geloof in Jezus Christus krijgt een persoon vrede met God, neemt Hij de gelovige aan als Zijn Eigen kind en denkt God niet meer aan zijn zonde.

Heb je een vraag?