Zuil en fundament van de waarheid

Oh kerk, sta op; je bent zuil en fundament van de waarheid

Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.

Nadat de apostel Paulus de jonge Timotheüs heeft herinnerd aan zijn opdracht in Efeze – om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters -, zet de apostel Paulus zin voor zin op diepgaande wijze uiteen hoe het huis van God, de gemeente van de levende God, zich moet gedragen. Onder leiding van de Heilige Geest noemt Paulus de gemeente; zuil en fundament van de waarheid. 

Wat bedoelt de apostel Paulus met zuil en fundament van de waarheid en waarom is het essentieel dat de Kerk zich hier bewust van is?

Zuil van de waarheid

Het woord zuil kan ook wel als “pilaar” vertaald worden. In de tijd van de Efeziërs hadden pilaren voornamelijk de functie om daken en standbeelden te ondersteunen. Het doel was vaak om een standbeeld zo hoog mogelijk te plaatsen zodat iedereen het kon zien. De Efeziërs kenden dit beeld, want de tempel van Diana had zo’n 127 pilaren.

Fundament van de waarheid

Wat is het doel van een fundament? Funderingen houden muren en gebouwen stevig zodat ze niet instorten of omvallen.

Dus met “zuil” en “fundament” verwijst de apostel Paulus naar de fundamentele ondersteuning en verheffing van de waarheid. Met andere woorden leert Paulus dat de kerk, het huis van God, de gemeente van de levende God, de waarheid dient te ondersteunen en verheffen zodat iedereen het kan horen, zien en weten.

Wat is de waarheid?

We worden geïndoctrineerd met de leugen dat er geen absolute waarheid bestaat. Men leert dat je kunt geloven wat je wilt geloven en dat mijn waarheid niet persé jouw waarheid hoeft te zijn. Deze leugen heerst en wordt ook geloofd in en door veel kerken.

Veel kerken buigen, onder het mom van de wereldreligie “tolerantie”, voor leugens over het karakter van de HEERE God, de onfeilbaarheid, inspiratie, toereikendheid en autoriteit van de Schrift, de schepping, seksuele identiteit, het huwelijk, de identiteit en missie van de Kerk en vele andere demonische ideologieën die deze wereld voortbrengt. De kerk dient zich hiervan te bekeren. De HEERE God leert namelijk wat de waarheid is.

Nu dan, Heere HEERE, U bent die God en Uw woorden zijn waarheid, en U hebt dit goede tot Uw dienaar gesproken.

Maar U, HEERE, bent nabij, en al Uw geboden zijn waarachtig.

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

De Schrift leert ons niet alleen dat het waarheid bevat, maar dat het de waarheid is. Het is niet aan de Kerk om te bepalen wat de waarheid is. Het is niet aan een groep ouderlingen, een zelfbenoemde voorganger, “apostel” of “profeet” om te bepalen wat de waarheid is. De HEERE God heeft bepaald wat de waarheid is.

(16) Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, (17) opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

(20) Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; (21) want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Als de waarheid van de Schrift van de HEERE God Zelf komt, is het waar of we nu willen dat het waar is of niet. Of een persoon nu wel of niet gelooft in het Woord van God, het verandert de waarachtigheid van Gods Woord niet. Het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.

Een belangrijke vraag om te beantwoorden is: hoe kunnen kerken hun door God gegeven rol en roeping als zuil en fundament van de waarheid vervullen?

1. Geloof de waarheid

Het is zorgwekkend dat dit geschreven moet worden, maar veel belijdende christenen geloven niet wat de hele Schrift leert. Velen geloven niet in wat God leert door Zijn Woord over de rol van man en vrouw, het huwelijk, verlossing en over het komende oordeel. We leven in een tijd waarin men in de kerk zelf wilt kiezen wat ze wel en wat ze niet geloven. Zoals we echter lazen in 2 Timotheüs 3:16 leert de Bijbel dat HEEL DE SCHRIFT door God is ingegeven. De apostel Paulus schreef niet “een deel van de Schrift is door God ingegeven”, maar HEEL DE SCHRIFT IS DOOR GOD INGEGEVEN.

Wil de kerk haar door God gegeven rol en roeping als zuil en fundament van de waarheid vervullen, dan dient de kerk heel het Woord van God te geloven.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

2. Bestudeer de waarheid

De apostel Petrus schrijft aan de heiligen het volgende:

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,

In Psalm 1 schrijft de Psalmist:

(1) Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, (2) maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Een van de redenen dat kerken en belijdende christenen veel dwaalleer omarmen is omdat men het Woord van God niet meer bestudeert. We leven in een magnetron maatschappij waarin we alles kant en klaar geleverd willen hebben. We doen geen moeite en nemen niet de tijd om systematisch en mediterend het Woord van de HEERE God tot ons te nemen. Dit terwijl de apostel Paulus het volgende aan de jonge Timotheüs schrijft:

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Het woord “beijver” spreekt in het Grieks van iemand die haast maakt, die zich toewijdt.

Als we ons niet beijveren als kerken om de waarheid te bestuderen, dan zullen we niet de waarheid ondersteunen en verheffen, maar instorten en omvallen door iedere leugen waarmee we geconfronteerd worden.

3. Predik de waarheid

Wanneer kerken niet heel het raadsbesluit van God prediken, falen ze in hun rol en roeping als zuil en fundament van de waarheid. De Heere Jezus Christus zei:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Eenieder van ons is geroepen om discipelen te maken door hen alles te leren wat de Heere Jezus Christus geboden heeft. Dit beslaat de gehele Schrift.

Aan de jonge Timotheüs schreef Paulus:

(1) Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: (2) predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Hoe ongeliefd en impopulair de boodschap van het Evangelie ook is, de door God gegeven opdracht aan het huis van God is om het Woord, de waarheid, te prediken. Gelegen of ongelegen.

4. Leef naar de waarheid

Onze broeder Jakobus schreef:

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Als kerken dienen we niet alleen te geloven, studeren en prediken, we dienen te leven naar de waarheid. Wat we geloven hoort te bepalen hoe we leven. En hoe we leven hoort onze levende God te verheerlijken.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

(14) U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. (15) En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. (16) Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Wanneer we leven als de wereld in plaats van het Evangelie waardig te wandelen, doen we de waarheid teniet en lasteren we onze Zaligmaker. We zijn niet van de wereld en we zijn niet als de wereld. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat wij de deugden zouden verkondigen van Hem Die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

Conclusie

Kerken moeten staan voor de waarheid en leven naar de waarheid. Stop met het vermaken van bokken, stop met die woke ideologie, stop met die wereldse dwaasheid en randzaken en vervul je door God gegeven rol en roeping als zuil en fundament van de waarheid. Ondersteun de waarheid. Verhef de waarheid. Predik en schreeuw van de daken dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken! Voed de schapen van Jezus Christus met heel het raadsbesluit van God. Rust de heiligen toe opdat zij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat zij, door zich in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Oh kerk, sta op; je bent zuil en fundament van de waarheid

Artikelen en overdenkingen in je mailbox?