Liefde voor God en gehoorzaamheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden

Liefde voor God en gehoorzaamheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

We leven al geruime tijd in een kerkelijke cultuur waarin velen die belijden discipelen te zijn de neiging hebben om zelf te bepalen wat het betekent om de Heere Jezus Christus lief te hebben en hoe dit tot uiting komt. Velen zijn beïnvloed door de culturele definitie van liefde, waardoor ze leven op een manier waarop Christus tegen hen zal zeggen:

Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

De woorden van onze Heere Jezus Christus in Johannes 14 zijn zalige woorden. Ze bieden hoop, leiding en bovenal duidelijkheid. Hij leert ons hoe we kunnen toetsen of we Hem werkelijk liefhebben.

Voordat we dit ontleden, is het essentieel om te benadrukken dat de Heere Jezus hier niet leert hoe wij zalig worden. De heilige Schrift leert namelijk dat zaligheid, uit genade, door het geloof is. Het komt niet voort uit werken. Geen kind van God zal ooit kunnen roemen in zijn/haar eigen inspanningen wat betreft hun zaligheid.

Johannes leert in zijn Evangelie:

(12) Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; (13) die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Zaligmaking is uit Gods genade. God doet een mens opnieuw geboren worden tot een levende hoop, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid (1 Petrus 1:3). De apostel Paulus schrijft treffend aan Titus:

(4) Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, (5) maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Het is belangrijk om het bovenstaande te benadrukken om verwarring te voorkomen tussen een oproep tot geloofsgehoorzaamheid en wetticisme of legalisme.

Liefde voor God is te zien in gehoorzaamheid aan Hem. Dat is wat de Heere Jezus leert. Hij zegt:

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

In de oorspronkelijke tekst, het Grieks wordt met “in acht nemen” bedoeld dat je Zijn geboden volgt. Dat je de Heere Jezus gehoorzaamt. Dat je Zijn geboden intact houdt door ze niet ongehoorzaam te zijn of ze te veranderen.

De Heere Jezus had het veel over gehoorzaamheid in Zijn toespraak aan de discipelen voordat Hij gevangen genomen werd. Let op de volgende teksten:

(21) Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (22) Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? (23) Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. (24) Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.

Het moge duidelijk zijn dat de Heere Jezus definieert wat liefde is en hoe dat tot uiting komt. In gehoorzaamheid.

De apostel Johannes, de discipel die Jezus liefhad, gaat zo ver door te definiëren hoe we weten Jezus Christus écht te kennen en hoe dat te zien in onze gehoorzaamheid:

(3) En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. (4) Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. (5) Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

Nu is de kans groot dat de discussie wordt of we Hem volmaakt gehoorzamen of niet. Dat is echter niet de nadruk van de Schrift en wat de Heere Jezus impliceert in Zijn toespraak aan de discpelen.

De Schrift zit vol met de realiteit dat discipelen van Jezus Christus nog niet verheerlijkt zijn en dus ook niet in volmaaktheid wandelen. Paulus schrijft aan de gemeente in Galatië over de strijd tussen de Geest en het vlees:

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Onder andere deze tekst laat ons zien dat hoewel we zalig zijn gemaakt, uit genade, door het geloof, we de volmaakte God niet volmaakt zullen gehoorzamen. Ons gevallen vlees weerhoudt ons ervan om onze Heere Jezus Christus volmaakt lief te hebben.

De discussie gaat dus niet over of we Hem volmaakt gehoorzamen of niet. Waar het om gaat, is dat wij als discipelen van Jezus Christus, gedreven door genade ons toezetten om Hem te gehoorzamen, omdat we van Hem houden. We doen dit niet om de gunst van God te verdienen, maar omdat we Zijn gunst hebben ontvangen en omdat we door het werk van Zijn Geest in staat zijn dit te doen. De woorden van de apostel Paulus luiden:

(12) Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. (13) Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

(16) Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? (17) Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. (18) En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

De slotsom van al wat in dit artikel is geschreven is dit: Liefde voor God en gehoorzaamheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Liefde voor God wordt niet gedefinieerd door vlinders in de buik. God heeft het ook niet overgelaten aan de mens om het te definiëren. Gehoorzaam Gods geboden als je Hem liefhebt.

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Artikelen en overdenkingen in je mailbox?