Vorm en inhoud samenkomst

In Gods Woord laat God zien dat gezamenlijke aanbidding van Hem een hoogtepunt is in het leven van een discipel van Jezus Christus. Het verlangen om samen te komen met broeders en zusters die gekocht zijn met het kostbare bloed van het Lam en samen onder de prediking van het Woord zitten, zou het hart van de gelovige moeten penetreren. Met dat in gedachten zijn de samenkomsten van Christus’ Kerk Lelystad tot lof en heerlijkheid van God en tot bemoediging, opbouw en toerusting van de heiligen. Iedere samenkomst willen we eraan herinnerd worden dat we een diepe node hebben voor Jezus Christus, ons Hoofd, maar ook voor elkaar als heiligen.

Wanneer we gezamenlijk samenkomen, is het ons streven om in gehoorzaamheid aan God, de dienst te laten typeren door het onderstaande:

Vreugde in Gods heil

Uit genade zijn we zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit ons, het is de gave van God. Dit grote werk van God hoort een onuitsprekelijke vreugde en oprechte dankbaarheid jegens God voort te brengen. Daarom laten we het niet na om tijdens de samenkomsten ons te blijven herinneren aan hoe het smetteloos en onbevlekt Lam, Jezus Christus, ons heeft vrijgekocht, waardoor we samen met vreugde, vrijmoedigheid en vertrouwen kunnen naderen in Gods aanwezigheid.

Het lezen van Gods Woord

We nemen het gebod geopenbaard in Gods Woord om de Schrift voor te lezen serieus. Dit is in de hele geschiedenis van Gods volk een gewoonte geweest; Mozes nam het wetboek en las het voor, Jozua las voor uit hetzelfde wetboek, Safan, de schrijver, las koning Josia het wetboek voor, Ezra las voor uit het wetboek, en ook de Heere Jezus, God Zelf, stond op om uit de wet voor te lezen in de synagoge in Nazareth. In gehoorzaamheid aan het Woord van God, besteden we tijdens de samenkomsten veel aandacht aan de voorlezing van de Schrift.

Prediking van Gods Woord

Dit is het resultaat van het lezen van het Woord van God. Het is het hoogtepunt van een samenkomst wanneer Gods volk onder de getrouwe en onbevreesde prediking en onderwijzing van Gods Woord zit. Binnen Christus’ Kerk Lelystad beijveren Godvrezende mannen zich om de Schrift te bestuderen, het Woord recht te snijden, de betekenis getrouw toe te passen en de gemeente aan te sporen om een heilig leven te leiden in reactie op het horen van wat God in Zijn Woord zegt. God wil dat we leven in overeenstemming met Zijn wil, tot verheerlijking van Zijn heilige Naam. Daarom kunnen we niets anders doen als gemeente dan de verkondiging van wat God door de Schrift te zeggen heeft, het primaire aspect van onze samenkomsten te maken.

Wij onderwijzen heel Gods raadsbesluit verklarend. God heeft ons de gehele Schrift gegeven om Hem te leren kennen, te leven zoals Hij het wil, opdat we Hem aanbidden in geest en in waarheid. De apostel Paulus, die de helft van het Nieuwe Testament geschreven heeft, zei tegen de kerk in Efeze die hij gesticht had: “…ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God, oftewel het heilsplan van God in zijn volle omvang, te verkondigen.

Gebed

We geloven in de kracht van gebed en dat bidden God behaagt, omdat Hij ons oproept om onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bij Hem bekend te maken. We ervaren het als een voorrecht en een zegen om in vrijmoedigheid tot Gods troon der genade te mogen naderen als gemeente. Daarom bidden we tijdens de samenkomsten met vertrouwen dat God onze gebeden zal verhoren als we bidden naar Zijn wil, op een wijze waarmee Hij Zichzelf verheerlijkt. We bidden o.a. actief voor het Lichaam van Christus, voor de opbouw en geestelijke groei van de heiligen, voor de bevordering van het Evangelie om verloren zielen zalig te maken en om de gehoorde woorden toe te passen in ons leven.

Zang / muziek

Door zorgvuldig Gods Woord te bestuderen, leren we dat aanbidding door middel van muziek gegeven is om God te verheerlijken en niet om mensen te behagen. We bezingen de glorie en heerlijkheid van God, omdat Hij zeer te loven en prijzen is. Bij Christus’ Kerk Lelystad lezen we voordat we gaan zingen de Schrift om onze aandacht te richten op de goedertierenheid van de Heere. We zingen zowel Engelstalige als Nederlandstalige liederen waarvan de teksten nauwkeurig getoetst zijn aan de Schrift. We willen niet alleen lezen en prediken wat waar is, maar ook zingen wat waar is.

De volgende afspeellijst is nog niet volledig, maar bevat de liederen die we als gemeente zingen. –> Liederen voor de gemeente

Avondmaal

Bij Christus’ Kerk Lelystad nemen we iedere zondag deel aan het avondmaal na de voorlezing en prediking van Gods Woord. We doen dit tot de gedachtenis van de Heere Jezus, omdat Hij Zijn lichaam voor ons gaf en Zijn bloed voor ons vergoot. We sporen aan om te reflecteren op de verkondiging en met een beproefd hart te eten van het brood en te drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarbij blijven we herinnerd worden aan de vreugde en de hoop die we hebben in de komst van onze Heere Jezus Christus. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

Heb je een vraag?