Voorbereiden op de samenkomst

In onze hectische wereld zijn we de hele tijd in beweging. We zijn continu bezig met het volgende op ons schema. Hierdoor is de verleiding groot om de eredienst en gezamenlijke aanbidding als “gewoontjes” te beschouwen, omdat het onderdeel is van onze “wekelijkse activiteit”. 

Als aanbidding op de dag des Heeren simpelweg onderdeel is van onze wekelijkse routine, zal het doel en de zegen van het samenkomen aan ons voorbijgaan. Wanneer ons leven echter bewust gericht is op de aanbidding van God, zullen we samen ware vreugde ervaren voor het aangezicht van de ware en levende God.

Door de hele heilsgeschiedenis heen vinden we in het Woord van God dat het volk van God zich voorbereidde om God te ontmoeten. Tot God naderen gebeurde niet ondoordacht. Men kon niet eenvoudigweg de aanwezigheid van de Almachtige Schepper binnengaan en dan aanbidden in elke vorm of manier die hij wenste. God schreef niet alleen voor dat men Hem diende te aanbidden, maar ook hoe Hij aanbeden wilde worden – en de Schrift onthult dat deze tijd van “ontmoeting met God” voorbereiding vereiste.

In Exodus 19 riep God Zijn volk op om zich voor te bereiden om Hem te ontmoeten op de berg Sinaï. In Hebreeën 12:22-24 lezen we over de heiligen in Christus:

(22) Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, (23) tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, (24) en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Als het volk de opdracht kreeg om zich voor te bereiden voordat zij het oude verbond op de Sinaï zouden ontvangen, hoeveel te meer zouden wij ons dan moeten voorbereiden om de Heere elke week te ontmoeten voor de zegen van het nieuwe verbond? We dienen te onthouden: dit is niet zomaar een “routine-afspraak”. We komen samen voor gemeenschap met de grote IK BEN. De Schepper van hemel en aarde.

Bij Christus’ Kerk Lelystad vieren we de eredienst met vreugde, maar ook met eerbied en ontzag voor de Koning der koningen en Heere der heren. Daarom willen we met dit artikel Gods kinderen zowel geestelijk als “praktisch” toerusten in het voorbereiden van het hart op gemeenschap met de Heere en Zijn volk.

De week

Voorbereiden op gezamenlijke aanbidding tijdens de eredienst houdt meer in dan een aantal uurtjes vrij houden in onze agenda’s. Als we voorbereid willen zijn om God te aanbidden op de dag des Heeren, moeten onze harten en levens van moment tot moment gericht zijn op de verheerlijking van God. We dienen er elke dag voor te zorgen dat we over ons hart waken, onze verlangens toetsen en ons leven leiden tot eer en glorie van de HEERE God.

Spreuken 4:23 leert ons:

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

In Markus 14:38 waarschuwt de Heere Jezus Zijn discipelen:

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

God is duidelijk. We dienen alert te zijn. Let op het gebed van koning David in Psalm 141:

(3) HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. (4) Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak, om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven; en laat mij niet eten van hun lekkernijen.

We kunnen ons leven en onze geest niet vullen met dingen die in strijd zijn met God en Zijn Woord, en dan samenkomen om te aanbidden met de gemeente en verwachten dat Hij Zijn welbehagen zal hebben in onze offers.

Als het ons verlangen is dat we God oprecht loven tijdens de eredienst met onze broeders en zusters, is het belangrijk dat we onze harten de hele week bewaken en voorbereiden. We hebben Christus en de kracht van Zijn Evangelie van moment tot moment nodig. We kunnen alleen de vreugde weerspiegelen van het verheerlijken van God in aanbidding als we Hem de hele week met ons leven verheerlijken.

Verwacht de aanwezigheid van God

Wat zijn je verwachtingen als je naar de eredienst komt? Verwacht je een opbouwende preek te horen? Kijk je er naar uit om je favoriete liederen te zingen of om nieuwe mensen te ontmoeten?

We dienen te onthouden dat wij niet centraal staan tijdens de eredienst. Een kerkelijke samenkomst is tot eer en glorie van God en niet tot vermaak van hen die aanwezig zijn. Wij nodigen God niet uit, Hij heeft ons uitgenodigd door Zijn Zoon, Jezus Christus. We komen samen in de tegenwoordigheid van de Almachtige, Die alle dingen heeft gemaakt – inclusief ons – voor Zijn eigen glorie en tot lof van Zijn heerlijkheid. We komen in de tegenwoordigheid van onze Vader, Die van ons houdt en Die Zijn eigen Zoon heeft gegeven om ons te redden en verzoenen met Hem. De Heere Jezus Christus vergoot Zijn bloed opdat wij door Hem in vrijmoedigheid tot Gods troon van genade kunnen naderen.

In Psalm 16 herinnert koning David eraan dat er bij Gods aangezicht een overvloed van blijdschap is. Onze verwachting zou moeten zijn dat aanbidding een glorieuze gelegenheid is waarin we samen als het volk van God, in de aanwezigheid zijn en genieten van Degene Die onze vreugde, ons leven en ons heil is.

Bid

We hebben Gods leiding nodig in het voorbereiden op het gezamenlijk aanbidden van Hem.  De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 5:14

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Dit vers dwingt ons om door nauwkeurig de Schrift te bestuderen, de wil van God te leren onderscheiden, zodat we kunnen bidden naar Zijn goede, welbehaaglijke en volmaakte wil.

Waar kun je o.a. voor bidden?

Bid dat God de harten voorbereid op gezamenlijke aanbidding. Bid dat Hij Zichzelf zal verheerlijken door de samenkomst. Bid voor de prediking van het Woord en dat het niet alleen met woorden komt, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Bid dat de harten verzacht zullen worden om waarheid te kunnen ontvangen en daarop te kunnen reageren. Bid dat God Zijn kinderen zal heiligen, bemoedigen, opbouwen, opvoeden en zal overtuigen van onbeleden zonde. Bid dat de Heere de ogen zal openen opdat de majesteit van Christus aanschouwd mag worden en de liefde en ontzag voor God zal toenemen. Bid voor de zaligmaking voor mogelijke ongelovigen die de dienst zullen bezoeken en het Evangelie zullen horen.

De apostel Paulus schreef aan de Korinthiërs:

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

Zonder het werk van Gods Geest zouden we geen begrip hebben van geestelijke zaken. We hadden het werk van de Geest nodig toen God onze ogen opende en redde uit duisternis. En zo hebben we iedere dag, van moment tot moment het werk van de Heilige Geest nodig om een leven van aanbidding te leiden. Iedere keer dat we bidden, de Schrift lezen en proberen te begrijpen, het Evangelie delen met de verlorenen om ons heen of samenkomen als gemeente om Hem te aanbidden, hebben we de kracht en genade nodig die alleen Hij kan geven.

Lees de tekst

Bij Christus’ Kerk Lelystad gaan we vers voor vers door Gods Woord. Op de website is te zien welk boek of welke brief we momenteel aan het behandelen zijn.

Lees en bestudeer de tekst. Als je een gezin hebt, ga samen door de tekst heen om ook de kinderen voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten tijdens de dienst. Dit helpt om verwachtingsvol de aandacht erbij te houden.

Conclusie

We bereiden ons voor op gezamenlijke aanbidding, door te aanbidden. Aanbidding is niet beperkt tot de eredienst of tot een gebouw. Hoewel we samenkomen in een gebouw om gezamenlijk te aanbidden, horen we onze ogen en hart voortdurend te richten op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Wanneer we de hele week in gemeenschap met God leven en ons tot Hem wenden in tijden van nood en vreugde, en Hem onze tijd geven in persoonlijke toewijding, hoe meer ons verlangen om Hem samen te aanbidden als gemeente op de dag des Heeren zal worden aangewakkerd.

We bidden en hopen dat dit artikel een zegen en bemoediging voor je zal zijn.

Heb je een vraag?