Kinderen in de dienst

Op deze pagina leggen we uit waarom we bij Christus’ Kerk Lelystad geen crèche en zondagsschool hebben en alle kinderen samen met hun ouders de eredienst bijwonen.

God centraal

Wanneer een lokale kerk samenkomt, komt het samen om de Levende en Zaligmakende God te eren. Niet de mens staat centraal, maar de grote en ontzagwekkende God staat centraal. Openbaring 4:11 leert: De Heere is het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want Hij heeft alle dingen geschapen, en door Zijn wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Wanneer we deze waarheid, overgeleverd door God, opsluiten in ons hart, kunnen onze gedachten over hoe we naar kinderen kijken en hun plaats binnen de samenkomsten, hernieuwd worden.

We leven in een tijd waarin men het moeilijk vindt aan te nemen dat God kinderen in staat stelt en ouders toerust om als gezin een eredienst bij te wonen. Men zegt dingen als: “Kinderen leren op hun eigen niveau, kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten, de kerk hoort geen straf te zijn voor kinderen, de Bijbel hoort niet een droog en saai boek te zijn voor kinderen, kinderen storen en leiden anderen af, etc. ” Wat al deze argumenten gemeen hebben is dat ze niet gebaseerd zijn op het Woord van God, maar op gevoelens en de wensen en behoeften van het kind centraal stellen.

De Heere Jezus onderwees: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen (Mattheüs 19:14). Kinderen leren God vrezen en van Hem houden wanneer ze structureel het hele raadsbesluit van God gepredikt horen. Zij zullen de Vreze des Heere leren wanneer zij horen over Zijn grootheid, genade, liefde, barmhartigheid, heiligheid, oordeel en Zijn trouw. Hun harten worden gevormd en zij zullen Hem aanroepen wanneer zij horen over Zijn machtige daden en hun diepe node voor verlossing en vergeving van zonde in Christus Jezus.

We bidden en vertrouwen op het soevereine werk van de Heilige Geest om de diepe waarheden van Gods Woord te gebruiken om de zielen van onze kinderen naar Christus te trekken. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

Het Woord van God

Als gemeente geloven we dat de Schrift het geïnspireerde en toereikende Woord van God is. Wij geloven dat het Evangelie van Christus een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. We geloven dat het Woord van God levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, en het doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt. Ook van kinderen!

De Schrift leert dat kinderen werden opgeroepen om samen met hun ouders te aanbidden. Ook tijdens de samenkomsten en feesten van het hele volk. Lees hieronder enkele voorbeelden uit het Oude Testament.

(24) Houd dit als verordening voor u en uw kinderen, tot in eeuwigheid. (25) En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de HEERE u geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. (26) En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? (27) dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer.

(9) En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, en aan alle oudsten van Israël. (10) En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest, (11) als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. (12) Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. (13) Zodat hun kinderen die het niet weten, het ook horen, en leren de HEERE, uw God, te vrezen, al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.

(30) Toen bouwde Jozua een altaar voor de HEERE, de God van Israël, op de berg Ebal, (31) zoals Mozes, de dienaar van de HEERE, aan de Israëlieten geboden had, overeenkomstig wat in het wetboek van Mozes geschreven staat: een altaar van hele stenen die men niet met een ijzeren voorwerp bewerkt had. Daarop brachten zij brandoffers aan de HEERE. Ook brachten zij dankoffers. (32) Vervolgens schreef hij daar op stenen een afschrift van de wet van Mozes, die hij geschreven heeft voor de ogen van de Israëlieten. (33) Heel Israël met zijn oudsten, beambten en rechters stond aan deze en aan de andere zijde van de ark, vóór de Levitische priesters, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, zowel vreemdelingen als ingezetenen. Eén helft daarvan stond tegenover de berg Gerizim en één helft daarvan stond tegenover de berg Ebal, zoals Mozes, de dienaar van de HEERE, vroeger geboden had om het volk Israël te zegenen. (34) Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat. (35) Er was niet één woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas voor heel de gemeente van Israël, de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdelingen die in hun midden meetrokken.

Met welk doel werd dit geboden?

(12) Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. (13) Zodat hun kinderen die het niet weten, het ook horen, en leren de HEERE, uw God, te vrezen, al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.

De HEERE God wilt dat de kinderen Zijn Woord horen en Hem leren vrezen. Dit beperkt zich niet tot het Oude Testament. In Efeze 6:1-4 lezen we:

(1) Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. (2) Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), (3) opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. (4) En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

In Kolossenzen 3:18-21:

(18) Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. (19) Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. (20) Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere. (21) Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

Denk aan de context: een brief werd geschreven aan een lokale gemeente, de brief werd meegegeven en vervolgens voorgelezen in en aan de hele gemeente (Kolossenzen 4:16). In zowel Efeze 6 als Kolossenzen 3 worden de kinderen direct aangesproken en aangespoord tot gehoorzaamheid. Hoe leren en gehoorzamen kinderen dit gebod wanneer zij zich niet bevinden in dezelfde ruimte als hun ouders waar het hele raadsbesluit van God verkondigt wordt?

De kracht en lessen van gezamenlijke aanbidding

De eredienst – waar Gods Woord wordt voorgelezen, gezongen, gebeden en gepredikt – is krachtig om onze kinderen te discipelen. Door wekelijks de eredienst bij te wonen, leren kinderen o.a. hoe belangrijk het is om aandachtig te luisteren naar het Woord van God, samen te bidden en zingen en samen deel te nemen aan het avondmaal. De inhoud van de liederen, de Schrift, de gebeden en ons handelen als discipelen geven ouders de kans om hun kinderen te onderwijzen wanneer zij daar vragen over stellen (zie Deuteronomium 6). 

De eredienst is een tijd waarin kinderen kunnen leren door te horen en zien. Door de aanwezigheid van christenen van verschillende leeftijden, kunnen kinderen zien dat het aanbidden van God niet alleen een privéaangelegenheid is.

Voorbereiden

We zijn ons ervan bewust dat ondanks het Bijbelse bewijs er mogelijke bezwaren en vragen bestaan in het hart. Zullen mijn kinderen de dienst wel begrijpen? Wat als mijn kinderen niet stilzitten? Hoe bereid ik ze voor? 

Wanneer je als gezin crèche of zondagsschool gewend bent, dan kan deze omslag een enorme opgave lijken. Veel valt of staat  echter met de ouders. De opdracht om discipelen te maken van onze kinderen en hen op te voeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere ligt primair bij de ouders. God vrezen en de diepe node voor Jezus Christus inzien begint thuis. Dit werkt door tot in de gemeente.

Gebed

(6) Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; (7) en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Zonder gebed is dit onmogelijk. Weest je ervan bewust dat dit niet gaat om het menselijke vermogen, maar de bovennatuurlijke kracht en leiding van God Die ons hoort wanneer wij bidden naar Zijn wil. Bid voor geduld en voor het hart van je kind(eren). Bid en vraag de HEERE God om wijsheid, inzicht en volharding. Bid en vraag om vreugde wanneer het niet onmiddellijk gaat zoals jij het in gedachten hebt. Bid zonder ophouden en werp je zorgen op Hem.

Aanbidding als gezin

(6) Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. (7) U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. (8) U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. (9) U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Aanbid met je gezin gedurende de week. Kies vaste momenten gedurende de week om samen als gezin te zingen, te bidden en de Schrift te lezen. Doe dit niet wanneer de kinderen in bed liggen, maar neem een moment om dit actief aan tafel te doen vóór of na het avondeten of begin de dag samen op die manier. Samen aanbidden als gezin helpt om je kinderen thuis te begeleiden en te discipelen, maar maakt ook dat ze op zondagochtend herkennen hoe belangrijk gezamenlijke aanbidding is.

Zaterdagavond

Begin zaterdagavond al met het voorbereiden op zondag. Lees de tekst wat zondagochtend tijdens de eredienst behandeld gaat worden. Zorg dat de kinderen op tijd naar bed gaan zodat ze fris, uitgerust en op tijd de eredienst kunnen bijwonen.

Bemoediging

We zijn ons ervan bewust dat kleine kinderen niet muisstil zullen zijn tijdens de dienst. Dit is ook niet het hoofddoel. Wij weten dat deze overgang niet gemakkelijk zal zijn. Het zal veel volharding en geduld vergen, maar we geloven dat de HEERE God dit zegent. Laten we daarom in geloof bidden voor onze kinderen. Laten we bidden dat ze luisteren, leren en het Goede Nieuws omarmen. Laten we bidden voor ouders met “drukke” kinderen en hen geen bezwaard gevoel geven. Moge ons geduld groot zijn met elkaar, moge we rekening houden met elkaar en moge ons gedrag een voorbeeld zijn voor de kinderen in de dienst die naar ons kijken en van ons leren.

Kinderen zijn een zegen en geschenk van God. Ook aan de Kerk. Onze Heer ontving hen met open armen, laten wij als gemeente hetzelfde doen.

Heb je een vraag?