Hoe wij omgaan met geven

In veel kerken is er een “tijd of moment voor collecte”, waarbij vrijwilligers een schaal of mand doorgeven, zodat elke aanwezige persoon de kans heeft om een “liefdegave” te geven. Wanneer je Christus’ Kerk Lelystad bezoekt, zal het opvallen dat we geen “tijd voor collecte” hebben en geen collecteschaal rond laten gaan. Afhankelijk van je eerdere kerkelijke ervaring kan dit verfrissend of vreemd zijn.

Onze motivatie

Alles wat we bij Christus’ Kerk doen, doen we met een open Bijbel. Elke beslissing die we nemen, is gebaseerd op wat de Schrift leert, inclusief de keuze van hoe we omgaan met giften.

De meeste kerkgangers zijn bekend met de volgende verzen over het geven:

(6) En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. (7) Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

Het eerste wat we dienen te doen, is vragen wat de context is van dit tekstgedeelte. Kan deze tekst worden gebruikt om tijdens wekelijkse samenkomsten geld in te zamelen voor de gemeente? Als we naar de context kijken, is het antwoord nee!

Het thema van ‘geven’ begint in 2 Korinthe 8 en stroomt door naar het negende hoofdstuk. En waar Paulus over schrijft, is het offer van de Korintiërs, niet aan hun lokale kerk, maar aan de heiligen in Jeruzalem. Paulus roept niet op om het geld gereed te hebben voor de volgende samenkomst en de samenkomsten daarna. Nergens in het Nieuwe Testament is er een gebod of een praktijk om geld in te zamelen tijdens de samenkomst. Sterker nog, wat je bijvoorbeeld leest in het boek Handelingen, is hoe mensen geven zonder te worden gevraagd om te geven.

Dit is overigens geen oordeel of verdoemenis over gemeenten die dit wel doen. Velen doen het uit onwetendheid, omdat ze simpelweg zijn geleerd , dat dat is wat hoort bij de samenkomsten. Hetzelfde geldt voor zondagsschool en kerklidmaatschap.

Hoe gaan we om met geven?

Laten we beginnen met het feit dat het ondersteunen van de lokale gemeente een daad van liefde en aanbidding is. Is liefde een gebod in de Schrift? Absoluut! Wordt het afgedwongen? Volstrekt niet! Het is een vrucht van de Geest die zich uit in gehoorzaamheid aan Gods volmaakte wil. Er is echter geen gebod om geld op te halen en dus te geven. Lees de volgende woorden van de apostel Petrus:

(3) En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? (4) Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Ananias en zijn vrouw verkochten een stuk eigendom. Ze hielden een deel van het geld voor zichzelf achter, maar beweerden dat ze alles aan de apostelen hadden gegeven. De Geest van God openbaarde aan Petrus dat dit niet het geval was, en Petrus confronteerde hen ermee. In plaats van te bekennen en berouw te tonen, bleven ze volharden in hun leugen. God oordeelde over hen vanwege dat gedrag. Maar kijk naar wat Petrus zei. Ananias en zijn vrouw zouden niet tegen God gezondigd hebben als ze hadden besloten het geld te houden dat ze voor het land hadden ontvangen. Het was van hen. Het probleem was het liegen en de huichelarij.

Hoe “sporen” we mensen dan aan om te geven? Allereerst vragen we nooit om geld. Niet van mensen die Christus’ Kerk Lelystad als hun gemeente zien en zeker niet van mensen die geen deel uitmaken van de gemeente.

De manier waarop de HEERE God altijd heeft voorzien in de noden van deze gemeente is door Zijn liefdevolle voorziening door de vrijwillige gave van de heiligen die Christus’ Kerk Lelystad opmaken en willen steunen.

Wij zijn een gemeente die de Schrift verklarend predikt. En wanneer we passages behandelen met betrekking tot financiën, onderwijzen we wat de Schrift leert. Net zoals in het boek Handelingen zien we dat God door de bediening van Zijn Woord en het werk van Zijn Geest daardoorheen, het denken wat betreft geven hernieuwd. Mensen geven als daad van aanbidding. Niet als een verplichting om mensen of leiders financieel te ondersteunen, maar met het vertrouwen in de missie en verantwoordelijkheid van de kerk om hun gave te gebruiken tot opbouw van God Koninkrijk.

(44) En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; (45) en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. (46) En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; (47) en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

(32) En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. (33) En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. (34) Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. (35) En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. (36) En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, (37) had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen.

Vergis je niet. Deze teksten pleiten niet voor een christelijke vorm van communisme en leggen ook geen gebod op aan de discipelen van Christus om dit te doen. De teksten beschrijven waartoe de heiligen die specifieke gemeente bewogen werden. Het belangrijkste om op te merken is dat ze werden gekenmerkt door hun vrijgevigheid. Ze handelden niet uit eigenbelang of eigendunk, maar beschouwden anderen als voortreffelijker dan zichzelf.

We bidden en hopen dat dit artikel inzicht geeft in hoe Christus’ Kerk Lelystad omgaat met geven.

Heb je een vraag?