Oh kerk sta op - schaam je niet voor het evangelie

Oh kerk, sta op; schaam je niet voor het Evangelie van Jezus Christus

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Paulus maakt onder leiding van de Heilige Geest een krachtig statement. Hij schaamt zich niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.

Voor hen in Rome was dit geen loze uitspraak. De Romeinen, als heersende macht, wisten wat kracht was en het feit dat de apostel Paulus zich niet schaamde voor het kruis, maar het juist de kracht van God noemde is diepgaand. Het kruis was voor de Romeinen dé manier van executie van rebellen en slaven. Het was dé manier om anderen te waarschuwen over hun mogelijke lot, zouden ze hetzelfde pad bewandelen. Het was een teken van hun kracht, niet de kracht van degene die de kruisdood onderging.

Bedenk nu dat een Joodse man aan de Romeinen schrijft over Iemand Die gekruisigd is, de gruwelijkste en meest vernederende manier van executie voor de Romeinen, en dat dit voor hem een kracht van God is waar hij zich niet voor schaamt.

Kun je je voorstellen dat de Romeinen, in al hun macht en pracht, op de triomfboog van een keizer een afbeelding van hem hangend aan een kruis graveren? Op de afbeelding staan de woorden “Aanschouw zijn macht, aanschouw zijn glorie en beef!” Deze keizer werd geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth en trok rond om mensen te onderwijzen. Uiteindelijk werd hij verraden, had een oneerlijke rechtszaak en werd gekruisigd tussen twee misdadigers. In die tijd was het idee dat er enige macht of kracht te zien was in zo’n gebeurtenis volkomen ondenkbaar voor de Romeinen.

Voor ons in het westen is het vandaag niet veel anders. Wij geloven in het westen in de “kracht” en “wijsheid” van de mens. Daarom is voor veel kerken het Evangelie een zelf-hulp boodschap geworden. Het fundament voor velen is wat jij moet doen en wat jij kunt doen in plaats van wat Christus heeft gedaan. Of nog erger, omdat de wereld vindt dat zij meer kennis heeft door de wetenschap, vertrouwt een overgroot gedeelte van de belijdende kerk niet meer op de kracht van het Evangelie. Zij schamen zich ervoor, want waar zit de kracht en wat is er wijs aan de boodschap dat Iemand gekomen is om te sterven voor de zonden van hen die dood zijn door de overtredingen en zonden? Waar zit de kracht en wijsheid dat Hij op de 3e dag is opgestaan? Waar zit de kracht en wat is er wijs in iemand confronteren met het komende oordeel en de noodzaak voor verlossing en verzoening tot God? Waar zit de kracht en wat is er wijs in dit prediken vanaf de kansel? Dit is de gedachten en de manier van handelen van veel belijdende kerken. Paulus schrijft echter aan Timotheüs:

Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.

(1) Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: (2) predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Velen schamen zich voor de boodschap, de eenvoudige, maar blijde boodschap dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften. Zij schamen zich voor de boodschap dat God verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Maar kerk, prediker, ouderling, discipel, weet dat er kracht zit in die boodschap en in die boodschap alleen. Alleen het Evangelie van Christus kan ons vrijmaken van de zonde. Alleen het Evangelie van Jezus Christus kan je bevrijden van de schuld die je aan God verschuldigd bent, een schuld die je niet kon betalen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dit is de machtige, majestueuze, onoverwinnelijke kracht van Gods liefde. Dit is de kracht van het Evangelie.

Kerk, prediker, ouderling, discipel, vertrouw niet op jezelf, vertrouw niet op de wetenschap, vertrouw niet op de pragmatische wereldse aanpak en wijsheid, maar vertrouw op de kracht van God tot zaligheid. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Oh kerk, sta op; schaam je niet voor het Evangelie van Jezus Christus

Artikelen en overdenkingen in je mailbox?