01. De Heilige Schrift (het Woord van God)

1.1

Wij geloven en belijden dat de Heilige Schrift, oftewel de Christelijke Bijbel, het geschreven Woord van God is. De Heilige Schrift is het enige onfeilbare en toereikende voorschrift voor alle kennis tot geloof, zaligmaking en gehoorzaamheid.Ā 

Hoewel de schepping Gods eer en de werken van Zijn handen vertelt, waardoor mensen niet te verontschuldigen zijn, zijn deze niet genoeg om de kennis van God en Zijn wil die nodig is voor zaligmaking te geven. Daarom heeft de HEERE God Zich op verschillende manieren geopenbaard en Zijn volmaakte wil bekendgemaakt. Daarbij heeft de HEERE God, om de waarheid te bewaren en te verspreiden, om de kerk zekerheid te geven en te beschermen tegen corruptie van de menselijke natuur, de boosaardigheid van satan en de wereld, alles laten opschrijven.

1.2

Wij geloven en belijden dat de Heilige Schrift de volgende boeken omvat. Deze boeken vormen samen het Oude en Nieuwe Testament:

Het Oude Testament:
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuƫl, 2 Samuƫl, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiƫl, Daniƫl, Hosea, Joƫl, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.

Het Nieuwe Testament:
MattheĆ¼s, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 1 TimotheĆ¼s, 2 TimotheĆ¼s, Titus, Filemon, HebreeĆ«n, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas en Openbaring.

Wij geloven en belijden dat deze boeken gezaghebbend zijn in Gods kerk, omdat deze voortgebracht zijn door de inspiratie van God om als maatstaf te dienen voor geloof en leven. De zogenaamde apocriefen maken geen onderdeel uit van de canon van de Schrift. Daarom hebben ze ook geen gezag in Gods kerk. Hun functie en betekenis is niet anders dan die van andere menselijke literatuur.

1.3

Wij geloven en belijden dat de Heilige Schrift volledig betrouwbaar is, omdat het gezag van Gods geschreven Woord niet berust op het getuigenis van een mens of kerk, maar volledig op God, Die Zelf de waarheid is. De Heilige Schrift dient aanvaard te worden omdat God de Auteur is en dat de Heilige Schrift Zijn Woord maakt.

Alle besluiten van kerkelijke vergaderingen, meningen van oude schrijvers, leerstellingen van mensen en persoonlijke overtuigingen moeten worden onderzocht en getoetst aan de hand van Gods geschreven Woord, die is overgeleverd door de Geest. Het is in de Heilige Schrift, die door de Geest is gegeven, dat onze uiteindelijke geloofsovertuiging rust.

1.4

Wij geloven en belijden dat door de getuigenis van de kerk van God, we diep respect en ontzag kunnen hebben voor de Heilige Schrift. De inhoud ervan is hemels, de leer is krachtig en doeltreffend en de stijl is majestueus. Alle delen van de Heilige Schrift stemmen overeen en het doel is om alle glorie aan God te geven. Het onthult volledig de enige weg tot zaligheid en heeft vele andere onvergelijkbare excellenties en volmaaktheden. Al deze aspecten tonen overtuigend aan dat de Heilige Schrift het geschreven Woord van God is. Echter komt onze volledige overtuiging en zekerheid van de onfeilbare waarheid en goddelijke gezag voort uit het innerlijke werk van de Heilige Geest die getuigt door en met het Woord in onze harten.

1.5

Wij geloven en belijden dat de volledige raad van God met betrekking tot alles wat nodig is voor zaligmaking, geloof, leven en Gods glorie, ofwel expliciet in de Heilige Schrift staat of er duidelijk uit kan worden afgeleid. Niets mag ooit aan de Schrift worden toegevoegd, of het nu nieuwe openbaringen zijn of tradities van mensen. Niettemin erkennen we dat de hulp van Gods Geest nodig is om de dingen die in de Schrift staan te begrijpen.

1.6

Wij geloven en belijden dat niet alles in de Schrift even duidelijk is op zichzelf en ook niet voor iedereen even begrijpelijk. De dingen die we echter moeten kennen en geloven tot zaligmaking en naleven als gelovigen, worden in de Schrift zo helder uitgelegd dat ongeacht het opleidingsniveau, mensen voldoende begrip van die zaken kunnen krijgen.

1.7

We geloven en belijden dat het Oude Testament in het Hebreeuws (de oorspronkelijke taal van Gods volk) en het Nieuwe Testament in het Grieks (de taal die destijds het meest bekend was bij de volken), direct door God geĆÆnspireerd zijn en door Gods bijzondere zorg en voorzienigheid in alle tijden zuiver bewaard zijn gebleven. Daarom beschouwen we deze geschriften als authentiek en zien we ze als het hoogste gezag in godsdienstige geschillen. Aangezien niet alle lezers de oorspronkelijke talen begrijpen, hechten we veel waarde aan de beschikbaarheid van de Heilige Schrift in hun eigen taal, zodat het Woord van God in rijke mate in hen kan wonen en zij Hem op een aanvaardbare wijze kunnen aanbidden en door geduld en troost uit de Schriften de hoop behouden.

Tegelijkertijd beseffen we dat geen enkele vertaling onfeilbaar is. Daarom is het van belang om een vertaling te lezen en te gebruiken die nauwgezet trouw blijft aan de oorspronkelijke tekst en Gods boodschap. We zijn vastbesloten om zorgvuldig te blijven onderzoeken hoe getrouw een vertaling is zonder ons dogmatisch te binden aan een specifieke vertaling.

1.8

Wij geloven en belijden dat de regel voor het interpreteren en uitleggen van de Schrift de Schrift zelf is. Wanneer er twijfel is over de ware en volledige betekenis van een Schriftgedeelte, moet deze worden onderzocht in het licht van andere Schriftgedeelten die meer duidelijkheid bieden.

Heb je een vraag?